การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การใช้งานและการบำรุงรักษาโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย(ฝึกอบรมที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ) 18 ปกติ 11 มีนาคม 2567 13 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เต็ม
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1(ฝึกอบรมที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ) 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เต็ม