ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 270
2 สรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 263
3 การจัดการและสถิติข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 387
4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 2,057
5 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 9,166
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 3,294
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 3,078
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 3,002
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 3,085
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 3,107
11 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 9,276