การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน สิงหาคม 2566 12
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน กรกฎาคม 2566 11
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มิถุนายน 2566 10
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน พฤษภาคม 2566 11
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน เมษายน 2566 2
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มีนาคม 2566 2
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 158
8 เอกสารขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน กรณีการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และขั้นตอนการรายงานผลการฝึก (การแจ้งผู้สำเร็จการฝึก) สำหรับสถานประกอบกิจการ 610
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มกราคม 2566 24
10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ธันวาคม 2565 61
11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน พฤศจิกายน 2565 29
12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ตุลาคม 2565 83