การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 21
2 เอกสารขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน กรณีการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม และขั้นตอนการรายงานผลการฝึก (การแจ้งผู้สำเร็จการฝึก) สำหรับสถานประกอบกิจการ 169
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มกราคม 2566 8
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ธันวาคม 2565 8
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน พฤศจิกายน 2565 9
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ตุลาคม 2565 53
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน กันยายน 2565 129
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน สิงหาคม 2565 119
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน กรกฎาคม 2565 105
10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน มิถุนายน 2565 112
11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน พฤษภาคม 2565 78
12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน เมษายน 2565 79