การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
3_File_ร่างแบบสัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน_17032565141831_.docx 40 KB .docx 132
3_File_ร่างแบบสัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน_17032565141831_.docx 40 KB .docx 69
3_Images_10. e-book การฝึกเตรียมเข้าทำงาน_16062565113100_.png 438 KB .png 61
3_File_6.2 แบบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับการฝึก กรณียื่นผ่านระบบ_170... 41 KB .xls 68
3_File_8.ช่องทางการแจ้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอ สปก_17032565132842_.pdf 463 KB .pdf 74
3_File_7. วิธีการแจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานต_17032565132842_.pdf 1,105 KB .pdf 62
3_File_6. วิธีการยื่นคำขอฯ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการ_... 1,306 KB .pdf 74
3_File_5. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง กำหนดรายการสัญญาการฝึกเตรียม_... 18 KB .pdf 84
3_File_4. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์คุ้มครองผู้เข้ารับการฝึก_1... 28 KB .pdf 66
3_File_3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม เรื่อง คุณสมบัติครูฝึกเตรียมฯ)_181125... 22 KB .pdf 65
3_File_2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม เรื่อง กำหนดรายการ_18112564095229_.pd... 39 KB .pdf 68
3_File_1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขกา... 268 KB .PDF 62
3_Images_11.e-book ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ฝึกเตรียม v 30.1.2023... 371 KB .png 65
3_File_9.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรง... 418 KB .pdf 70
3_File_7.1แบบทะเบียนประวัติผู้รับการฝึกเตรียมฯ กรณีแจ้งจบฝึกผ่านระบบ_170... 68 KB .xls 65
3_File_6.1แบบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรณียื่นผ่านระบบ_1... 56 KB .doc 125
3_File_แบบคำขอฝึกเตรียมกรณียื่นในรูปแบบกระดาษ 1 ม.ค. 63_17032565141831_.... 175 KB .doc 126