การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนสิงหาคม 2565 37
2 ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2565 22
3 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนกรกฎาคม 2565 52
4 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2565 37
5 ตัวอย่างใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 189
6 ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2565 43
7 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน 2565 46
8 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 131
9 ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2565 50
10 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2565 61
11 แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 231
12 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 333