การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU มหาวิทยาลัยราชภัฎ 15
2 ประกาศเกณฑ์การประกันคุณภาพ / ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม พ.ศ. 2566 41
3 แบบฟอร์มการประกันคุณภาพการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 146
4 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนกันยายน 2565 148
5 ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2565 100
6 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนสิงหาคม 2565 130
7 ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2565 108
8 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนกรกฎาคม 2565 113
9 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2565 120
10 ตัวอย่างใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 860
11 ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2565 85
12 ผลการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน 2565 94