การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
QA6223 แบบสอบถามอาชีพเสริม.docx 29 KB .docx 113
QA6224 แบบสอบถาม สปก ส่งฝึก.docx 28 KB .docx 55
QA6225 แบบสอบถามฝากฝึก.docx 26 KB .docx 54
QA6222 แบบสอบถามฝึกยก.docx 30 KB .docx 53
QA122 แบบแสดงการใช้วิทยากร.docx 23 KB .docx 58
QA213ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.docx 53 KB .docx 58
QA231 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับการฝึก.docx 27 KB .docx 49
QA251 แบบประเมินผลการฝึก.xls 99 KB .xls 52
QA254 รายงานผลการฝึกเตรียม.xls 137 KB .xls 58
QA311 คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกวิทยากร.docx 27 KB .docx 50
QA313 ทะเบียนวิทยากร.docx 22 KB .docx 54
QA351 แผนพัฒนาลุคลากร IDP-2.docx 38 KB .docx 54
QA352 รายงานผลการพัฒนาตนเอง.docx 26 KB .docx 64
QA361 คำสั่งผู้นิเทศงาน.docx 38 KB .docx 54
QA362 แผนการนิเทศสอนงาน.docx 23 KB .docx 57
QA363 รายงานผลนิเทศ.docx 22 KB .docx 55
QA411 สำรวจความพร้อมเครื่องมือ.doc 42 KB .doc 61
QA412 แบบบริหารจัดการสื่อ เครื่องมือ.doc 44 KB .doc 55
QA431 แบบสำรวจความปลอดภัยในการฝึกอบรม.doc 55 KB .doc 74
QA451 แบบแจ้งความจำนงรับผู้รับการฝึก.docx 24 KB .docx 70
QA452 ทะเบียนสถานประกอบกิจที่รับฝึกงาน.doc 34 KB .doc 56
QA511 ความพร้อมห้องบรรยาย.doc 44 KB .doc 60
QA512 ความพร้อมห้องปฏิบัติงาน.doc 42 KB .doc 53
QA521 แบบสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม.doc 50 KB .doc 57
QA522 สำรวจห้องสมุด.doc 38 KB .doc 64
QA611 คำสั่งประเมินระบบฝึก.docx 27 KB .docx 54
QA711 คำสั่งประชาสัมพันธ์.docx 41 KB .docx 54
QA3122 ใบสมัครวิทยากร.docx 89 KB .docx 58
QA3123 แบบประเมินคัดเลือกวิทยากร.docx 32 KB .docx 65
QA3211 แผนการฝึกเตรียมเข้าทำงาน.xlsx 14 KB .xlsx 57
QA3212 ตารางการฝึกประจำวัน.xlsx 12 KB .xlsx 77
QA3213 แบบลงเวลาวิทยากร.docx 1,643 KB .docx 54
QA3221 ใบเตรียมการสอน.docx 85 KB .docx 63
QA3222 ใบข้อมูล.docx 84 KB .docx 64
QA3223 ใบงาน.docx 84 KB .docx 69
QA3224 ใบขั้นตอนปฏิบัติงาน.docx 85 KB .docx 61
QA3225 ใบทดสอบ.docx 87 KB .docx 55
QA3311 แบบบันทึกการฝึกประจำวัน เตรียม.xlsx 19 KB .xlsx 55
QA3311-12แบบบันทึกการฝึกประจำวัน เตรียม ยก เสริม.xlsx 27 KB .xlsx 52
QA3312 แบบบันทึกการฝึกประจำวัน ยก เสริม.xlsx 16 KB .xlsx 56
QA3313 แบบลงทะเบียนอบรมทางไกล.doc 61 KB .doc 55
QA3314 แบบบันทึกให้คำปรึกษา.docx 22 KB .docx 52
QA5311 คำส่งคณะ 5 ส.doc 67 KB .doc 55
QA5312 ประกาศใช้ 5ส.doc 58 KB .doc 59
QA6221 แบบสอบถามฝึกเตรียม.docx 29 KB .docx 62