การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานราชการ 1,056
2 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 882
3 ทะเบียนวิทยากรโครงการผู้มีรายได้น้อย
4 วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 634
5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (เมษายน) 431
6 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (มีนาคม) 452
7 แผนผังขั้นตอนการให้บริการ การพิจารณาคำขอกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
8 แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานฝึกเตียมเข้าทำงาน
9 แผนผังขั้นตอนการให้บริการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
10 แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานยกระดับฝีมือแรงงาน
11 เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 294
12 เอกสารแนะนำหน่วยงานบริการหน่วยงาน 1,984