การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 44
2 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 44
3 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานราชการ 1,998
4 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 1,204
5 ทะเบียนวิทยากรโครงการผู้มีรายได้น้อย
6 วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 939
7 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (เมษายน) 523
8 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (มีนาคม) 553
9 แผนผังขั้นตอนการให้บริการ การพิจารณาคำขอกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
10 แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานฝึกเตียมเข้าทำงาน
11 แผนผังขั้นตอนการให้บริการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
12 แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานยกระดับฝีมือแรงงาน