การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานราชการ 1,832
2 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 1,180
3 ทะเบียนวิทยากรโครงการผู้มีรายได้น้อย
4 วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 918
5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (เมษายน) 512
6 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (มีนาคม) 536
7 แผนผังขั้นตอนการให้บริการ การพิจารณาคำขอกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
8 แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานฝึกเตียมเข้าทำงาน
9 แผนผังขั้นตอนการให้บริการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
10 แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานยกระดับฝีมือแรงงาน
11 เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 366
12 เอกสารแนะนำหน่วยงานบริการหน่วยงาน 2,146