การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

ผู้อำนวยการ
 
075-570542

งานบริหารทั่วไป 
075-570545

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล 
075-570543 075-570545 ต่อ 100

ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 
075-570543  ต่อ 119

ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
075-570543 ต่อ 204

E-Mail:  
dsdstandard66@gmail.com
 
Facebook Page : 
http://www.facebook.com/DsdTrangSkill
 

ติดต่อผู้ดูแล
นายรัฐพิทักษ์ นาควานิช 
ratpitak.ratpitak@gmail.com

ติดต่อเรา