การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน 241
2 ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ 1,384
3 คู่มือสำหรับประชาชน 19 คู่มือ 1,724
4 การยื่นขอเป็นศูนย์ประเมิน 798
5 การยื่นคำขอประเมิน 506
6 ขั้นตอนขอรับสิทธิประโยชน์ฝึกอบรม 2545 364
7 คู่มือการรับรองหลักสูตร 10,417
8 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ 395
9 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 396
10 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน(ในสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน) 358
11 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 371
12 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 346