การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน 44
2 ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ 1,275
3 คู่มือสำหรับประชาชน 19 คู่มือ 1,574
4 การยื่นขอเป็นศูนย์ประเมิน 753
5 การยื่นคำขอประเมิน 488
6 ขั้นตอนขอรับสิทธิประโยชน์ฝึกอบรม 2545 341
7 คู่มือการรับรองหลักสูตร 10,353
8 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ 379
9 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 374
10 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน(ในสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน) 338
11 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 352
12 ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 326