การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 086 475 7881 โทรสาร 077 297748

กลุ่มงานแผนและประเมินผล โทรศัพท์ 086 306 3049

กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ โทรศัพท์  086 306 3192

กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 086 306 3134

ฝ่ายพระราชบัญญัติและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 086 306 3185

ฝ่ายธุรกิจและบริการ โทรศัพท์ 086 306 3171

ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 086 306 3041

 

 

ติดต่อเรา