การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

15 ต.ค. 2564

เผยแพร่งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเดือนกันยายน 2564

14 ต.ค. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564)

8 ต.ค. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกันยายน 2564

8 ต.ค. 2564

สพร.11 ประชุมเพื่อกำหนดแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6 ต.ค. 2564

ฝึกอบรมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)

1 ต.ค. 2564

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

8 ก.ย. 2564

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) การพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

8 ก.ย. 2564

แผน-ผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

7 ก.ย. 2564