การแสดงผล

+
-

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือน มกราคม 2567

8 ก.พ. 2567

...

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

เรื่อง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มกราคม 2567

        ด้วยสถาบัพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 ตามมาตรา 8(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ นั้น

        สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

         ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

ไฟล์แนบ :