ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 3,858
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 109,608
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,085
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 10,666
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 7,067
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 3,729
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 5,224
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 4,332
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 39,710
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 6,950
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 110,937