การแสดงผล

+
-

ตอบซักนิดในความคิดของท่าน64

ตอบซักนิด ในความคิดของท่าน เพื่อพัฒนางานบริการของเรา

ขอเชิญชวนท่านที่มารับบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมตอบแบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการติดต่อรับบริการ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะงานบริการของหน่วยงาน

ตาม QR code หรือลิงค์ที่ปรากฎนี้  Link