การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 สมุดโทรศัพท์ กพร. (ส่วนกลาง) .xlsx 67
2 สมุดโทรศัพท์ กพร. (ส่วนภูมิภาค).xlsx 48
3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนเมษายน 2566.jpg 4
4 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนมกราคม 2566.jpg 10
5 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565.jpg 13
6 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.jpg 13
7 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565.jpg 12
8 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566.jpg 4
9 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.jpg 13
10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 สำนักงานเลขานุการกรม.pdf 22
11 Google Docs.pdf 78
12 Google Forms.pdf 68