การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมของสำนักงานเลขานุการกรม

     วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการกรม

เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ อำนวยการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสาน และติดตามการบริหารจัดการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

     พันธกิจของสำนักงานเลขานุการกรม

1. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. ส่งเสริมและพัฒนาการอำนวยการด้านเอกสารและงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะของกรม

 

     เป้าประสงค์

1. ให้บริการข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

2. ทำงานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

3. เสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4. ให้บริการงานอำนวยการด้านเอกสารและงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะของกรมที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

     วัฒนธรรมองค์กร

Service Mind มีจิตใจในการให้บริการ

Team Work การทำงานเป็นทีม

Openness การเปิดใจรับคำวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

Personal Mastery มุ่งสู่ความเป็นเลิศและรอบรู้

Shared Vision การสร้างและสานวิสัยทัศน์

 

     ค่านิยมร่วมของสำนักงานเลขานุการกรม

1. มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Team Work)

2. ใฝ่เรียนรู้ (Life Long Learning)

3. มีจิตบริการ (Service Mind)

4. สานสร้างเครือข่าย (Networking)

 

     ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นผู้นำในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

     หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

1. อำนวยการผู้บริหารของกรมฯ (อธิบดี, รองอธิบดี)

2. อำนวยการด้านงานสารบรรณของกรมฯ

3. อำนวยการด้านงานประชุมของกรมฯ

4. อำนวยการด้านงานพิธีการต่างๆ ของกรมฯ

5. อำนวยการด้านงานสวัสดิการให้แก่ข้าราชการของกรมฯ

6. อำนวยการด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรมฯ