การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน กพร. 9
2 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาวะการทำงาน 520
3 แบบฟอร์มวาระประชุมกรมฯ 467
4 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการจัดการข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 14,857
5 หนังสือด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว0511 วันที่ 13 ก.พ. 63 เรื่องรายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 1,574
6 เอกสาร 2 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 824
7 เอกสาร 1 แนวทางการดำเนินงานมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 1,101
8 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว 04955 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนภูมิภาค) 474
9 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว 04955 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนภูมิภาค) 309
10 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว 04954 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนกลาง/สพร. 13 กรุงเทพ) 666
11 หนังสือ ที่ รง 0401/ว 03645 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 (หน่วยงานส่วนภูมิภาค) 673
12 หนังสือ ที่ รง 0401/ว 03644 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 (หน่วยงานส่วนกลาง) 546