การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบฟอร์มวาระประชุมกรมฯ 248
2 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการจัดการข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11,734
3 หนังสือด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว0511 วันที่ 13 ก.พ. 63 เรื่องรายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 1,488
4 เอกสาร 2 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 776
5 เอกสาร 1 แนวทางการดำเนินงานมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 862
6 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว 04955 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนภูมิภาค) 425
7 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว 04955 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนภูมิภาค) 270
8 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว 04954 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนกลาง/สพร. 13 กรุงเทพ) 626
9 หนังสือ ที่ รง 0401/ว 03645 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 (หน่วยงานส่วนภูมิภาค) 626
10 หนังสือ ที่ รง 0401/ว 03644 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 (หน่วยงานส่วนกลาง) 487
11 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว 1138 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 759
12 หนังสือด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว0567 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 662