การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวจิตชญา อ่ำสาริกา เลขานุการกรม จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 พ.ค. 2565

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง มาตรการกำกับเรื่องการใช้รถยนต์ราชการ

23 พ.ค. 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 มี.ค. 2565

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง มาตรการกำกับเรื่องการใช้รถยนต์ราชการ

21 ก.พ. 2565

รมว.เฮ้ง สนองนโยบาย ลุงตู่ ลุยฝึกอาชีพแก้ไขปัญหาความยากจน

15 ก.พ. 2565

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 ก.พ. 2565

บัตรเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 ก.พ. 2565

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9 ก.พ. 2565

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตรวจ ATK

9 ก.พ. 2565