การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ การนำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้อีกให้ครบทั้งสองหน้า และ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์สำนักงานอย่างคุ้มค่า

5 ก.ค. 2567

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติกองบริหารการคลัง

21 มิ.ย. 2567

การยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร องค์กร และเครือข่ายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

6 มิ.ย. 2567

มาตรการปัองกันและระงับอัคคีภัย

16 พ.ค. 2567

ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

16 พ.ค. 2567

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6 ก.พ. 2567

สำนักงานเลขานุการกรมประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1 ก.พ. 2567

ประกาศเจตจำนงสุจริตสำนักงานเลขานุการกรม

20 ธ.ค. 2566

แบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี

18 ธ.ค. 2566