การแสดงผล

+
-

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 มี.ค. 2565 15:13:59

...

คำสั่งที่ ๒๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ ตลอดจนควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการให้เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง