ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 5,329
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 5,392
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 10,061
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 43,623
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 7,677
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,145
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,757
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 23,353
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3,797
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 11,157
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 39,129