ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ปกติ 5 มีนาคม 2567 7 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
2 ระบบบริหารคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 24 ปกติ 6 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
3 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม(อบรมวันที่ 6,10,16-17มี.ค.67 วันละ7.30ชม.) 30 ปกติ 6 มีนาคม 2567 17 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
4 เทคนิคการขับรถลากจูง (ขนส่งวัตถุอันตราย) 210 ปกติ 6 มีนาคม 2567 4 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สมัคร
5 เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์(เฉพาะผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์) 30 ปกติ 9 มีนาคม 2567 17 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
6 สาขาการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก (เฉพาะผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์) 30 ปกติ 9 มีนาคม 2567 30 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
7 การจำลองกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยโปรแกรม Autodesk Moldflow Insight(เฉพาะผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์) 30 ปกติ 9 มีนาคม 2567 30 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
8 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
9 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 27 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
10 การนวดหินร้อน 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
11 การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์ 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
12 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร
13 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
14 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ออนไลน์ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
15 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
16 การใช้งานและการบำรุงรักษาโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย(ฝึกอบรมที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ) 18 ปกติ 11 มีนาคม 2567 13 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เต็ม
17 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป(-) 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร
18 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
19 การทำไม้กวาด 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
20 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
21 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
22 การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
23 นักบริหารงานขนส่งสินค้า ระดับ ๑ 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
24 การเขียนโปรแกรมควบคุมเซอร์โว Mitsubishi 18 ปกติ 11 มีนาคม 2567 13 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม