การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : แนะนำผู้รับการฝึกสาขาช่างซ่อมจักรยานยนต์ที่ได้นำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :