การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : จ.สมุทรปราการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมนำร่อง

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรปราการในอุตสาหกรรมนำร่อง 3 กลุ่มอุตสาหกรรม

นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2560-2564 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานประกอบกิจการ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2560-2564 ในอุตสาหกรรมนำร่อง 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มไฟฟ้า/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยแผนดังกล่าวจะเน้น การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบฝีมือแรงงาน และการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน On the Job Training รวมทั้งร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรปราการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและแนวโน้มการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในจังหวัดสมุทรปราการ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของจังหวัด