การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบฟอร์มขอรับเงินผ่าน KTB Online 42
2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับงาน พรบ. 927
3 หนังสือรับรองการทำงาน (ใช้ประกอบการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ) 1,535
4 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตนเอง (เฉพาะกรณีเป็นช่างที่ประกอบอาชีพอิสระ) F-L-64 866
5 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ให้พิมพ์หน้า/หลัง ในแผ่นเดียวกัน) 3,560
6 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2,111
7 ใบสมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ 612
8 แบบ คร.15 คำขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 837
9 แบบขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 569
10 ตร 1 - แบบรายงานการตรวจ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 819
11 ใบสมัครสำหรับวิทยากรภายนอก (อัพเดท 5 ก.พ. 2564) 437
12 แบบสท2ประจำปี2563 1,775