การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ให้พิมพ์หน้า/หลัง ในแผ่นเดียวกัน) 1,765
2 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 418
3 ใบสมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ 311
4 แบบ คร.15 คำขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 294
5 แบบขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 312
6 ตร 1 - แบบรายงานการตรวจ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 263
7 ใบสมัครสำหรับวิทยากรภายนอก (อัพเดท 5 ก.พ. 2564) 223
8 แบบสท2ประจำปี2563 1,312
9 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร) 262
10 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง จําแนกและกําหนดระดับความรู้ความสามารถ และกําหนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 211
11 การจำแนกลักษณะงานช่างเชื่อมและช่างแอร์แบบไหน? ที่เข้าข่าย ต้องมายื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 360
12 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 9) 172