การแสดงผล

+
-

โครงการฝึกอบรม EEC Model Type B

15 ก.พ. 2567 00:00:00

...

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้กำหนดแผนการฝึกอบรมโครงการ EEC Model Type B สำหรับกลุ่มแรงงานที่สังกัดสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัด EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มแรงงานฝีมือชั้นสูงให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน 50% คน และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน ต่อหลักสูตร โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมดังต่อไปนี้

 

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • สามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร
  • เป็นพนักงานสังกัดสถานประกอบการที่อยู่ในพื้น EEC
  • มีหนังสือส่งตัวจากบริษัทต้นสังกัด
  • ชำระค่าลงทะเบียน ในนามบริษัทต้นสังกัด ตามยอดที่ระบุในแต่ละหลักสูตร

          สถานประกอบการที่มีความสนใจส่งพนักงงานเข้ารับการอบรม สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้โดยการกดลิงค์ท้ายชื่อหลักสูตร และทำการสมัครได้โดย กดลิงค์ลงทะเบียนเข้าอบรม หรือสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โทร. 0 3868 3951 - 3 หรือติดต่อผู้ประสานงานโดยตรงที่   ว่าที่ร.ต.วินัย สุขียุติ โทร. 08 9240 8390 ในวันและเวลาราชการ