ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
122 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 4,052
123 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 4,126
124 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 8,376
125 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2560 - 2561 4,356
126 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 8,452
127 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 3,879
128 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 16,764
129 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 8,047
130 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,143
131 รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 3,873
132 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562 (ตค.61-มีค62) 3,851