ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
155 ท้ายกระดาษ งานเเข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 7 3,450
156 ท้ายกระดาษ งานเเข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 7 9,104
157 รายชื่อหลักสูตรโครงการฝึกอบรมแรงงานไทยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5,032
158 ข้อมูลหลักสูตร Toolbox ด้านการพัฒนาบุคลากรและการทดสอบสมรรถนะตามหลักสูตรการท่องเที่ยว 5,705
159 แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 12,311
160 ด้านการฝึกอบรม
161 แบบฟอร์มสำหรับขอใช้บริการด้านต่าง ๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
162 แบบฟอร์มขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 5,820
163 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลและทบทวนแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ 2558 4,960
164 รวมชื่อภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยงานและตำแหน่งบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 7,048
165 ใบขอใช้บริการตรวจซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 5,174