ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 20,017
13 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 6,065
14 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 6,153
15 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 11,408
16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 50,739
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8,995
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,848
19 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4,912
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 27,310
21 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 4,837
22 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 13,112