การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คำขอหนังสือรับรองความรุ้ความสามารถ แบบ คร.10 618
2 ใบสมัครฝึกอบรม 817
3 18 ชั่วโมง 10 หลักสูตร 1,185
4 ใบสมัครทดสอบ สนพ.ปราจีนบุรี F-SDD-01 2,129
5 เอกสารประเมินเงินสมทบ (สท 2) ปี 2559 2,463
6 ใบสมัครวิทยากร 2560 771
7 หลักสูตรที่ยื่นรับรองตาม พ.ร.บ. 2545 และสอดคล้องกับ ไทยแลนด์ 4.0 แยกตามประเภทอุตสาหกรรม 9,115
8 แบบประเมินผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 16-26 มกราคม 2560 2,163
9 แบบ1 ข้อมูเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับไทยแลนด์ 4.0 368
10 แบบสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2559 สำหรับผู้ยื่นรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. 2545 606
11 คู่มือบรรยาย พ.ร.บ. 2545 โรงแรมแคนทารี 304 ปี2560 903
12 คู่มือการยื่นรับรองหลักสูตรผ่านระบบ E Servics สำหรับ สถานประกอบกิจการ 833