การแสดงผล

+
-

ประวัติสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี

เกี่ยวกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี และประวัติความเป็นมาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

          จากอดีตถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของงานด้านแรงงานเสมอมา เริ่มตั้งแต่การมี พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวกับด้านแรงงานว่าด้วยเรื่องการบริการจัดหางานของรัฐและ เอกชนในปี พ.ศ. 2475 ในสมัยที่ยังเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลสมัย ต่อๆ มาได้พยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ด้านแรงงาน ให้ทันยุคทันเหตุการณ์ อยู่เสมอมา กล่าวคือ มีการโอนแผนกจัดหางาน ไปสังกัด กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ด้วยเหตุผลว่า เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน เศรษฐกิจ

          ในปี พ.ศ. 2484 เป็นยุคที่รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการสงเคราะห์ ประชาชนให้มี อาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี จึงโอนงานมาสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2496 - 2505 มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านแรงงานเรื่อยมา และเริ่มให้ความสำคัญด้านการฝึกอาชีพ โดยระยะแรกเป็นแผนกอาชีวศึกษา จนกระทั่งเป็น ศูนย์ฝึกอาชีพ สังกัดกองแรงงาน และสังกัดส่วนแรงงานในที่สุด แต่ยังคงอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และในปีพ.ศ. 2508 มีการยกฐานะส่วนแรงงานขึ้นเป็นกรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ภารกิจหลักทางด้านการจัดหางาน การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งการฝึกอาชีพ ในช่วง พ.ศ. 2511 มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้นโดยให้ปฏิบัติควบคู่ไปกับ กองพัฒนาอาชีพ จนกระทั่ง พ.ศ. 2516 ได้มีพระราชกฤษฎีกาฯ เปลี่ยนกองพัฒนาอาชีพเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (ตัดคำว่า"แห่งชาติ" ออก) ระหว่าง พ.ศ. 2517-2534 ได้มีการขยายการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในภูมิภาคอีก 8 แห่งคือ ที่จังหวัดราชบุรี ชลบุรี ลำปาง ขอนแก่น สงขลา นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี และยังได้มี การจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขึ้นด้วยอีก 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดปัตตานี และชัยภูมิ เพื่อขยายบริการการฝึกอาชีพให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่มากขึ้น

          ในปีพ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติยุบส่วนราชการ กรมแรงงาน พร้อมกับมีการจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้น สังกัดกระทรวงมหาดไทย  ปีพ. ศ. 2536 รัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น โดยโอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงมหาดไทยไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และในเวลาเดียวกันได้มีการจัดตั้งกรม การจัดหางานขึ้น จึงได้โอนงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวกับการจัดหางานทั้งในและ ต่างประเทศ งานควบคุมคนงานที่เป็นต่างด้าวไปสังกัดกรมการจัดหางาน

          พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการใหม่ โดยปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ทั้งหมดตามบทบาท ภารกิจ ซึ่งทำให้มีกระทรวงเพิ่มขึ้น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถูกแยกออกเป็น 2 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และรับผิดชอบภารกิจเฉพาะด้านพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศ เช่นเดิม

          กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานและ ผู้สนใจทั่วไป นับตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ได้มีการจัดตั้งแผนกสงเคราะห์การอาชีพ กองจัดสรรกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2496 เปลี่ยนชื่อเป็นกองจัดสรรและส่งเสริมสัมมนาอาชีวะสงเคราะห์ปี พ.ศ. 2498 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองแรงงาน ต่อมาปี พ.ศ. 2500 มีการจัดตั้งแผนกฝึกฝนอาชีพในสังกัด กองแรงงาน กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และในปี พ.ศ. 2502 มีการเปลี่ยนชื่อแผนกฝึกฝนอาชีพเป็นแผนกฝึกและอบรมอาชีพ ปี พ.ศ. 2505 แผนกฝึกและอบรมอาชีพได้ย้ายไปสังกัดกองจัดหางานส่วนแรงงาน ในปี พ.ศ. 2509 ได้ย้ายแผนกฝึกและอบรมอาชีพไปสังกัดกองพัฒนาอาชีพ กรมแรงงาน ในปี พ.ศ. 2516 เปลี่ยนกองพัฒนาอาชีพเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมแรงงาน การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 ได้เปลี่ยนแปลงจากกรมแรงงานเป็น 2 หน่วยงานคือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 ได้โอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545ได้มีการปฏิรูประบบราชการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้แบ่งเป็นสองกระทรวงคือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงแรงงาน

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 455 หมู่ 6 ถนน รพช.สระดู่-สะพานหิน ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โดยใช้พื้นที่สาธารณะจำนวน 25 ไร่ เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1 กันยายน 2540 เป็นต้นมา