การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล (Workforce with world class competency)

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงาน
2. พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาและทดสอบกำลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. พัฒนากำลังแรงงานให้มีสรรถนะเพื่อเพิ่มผลิตภาพและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

 

ค่านิยมร่วม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1. มั่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตบริการ
4. สานสร้างเครือข่าย

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

 

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมรองรับประชาคมอาเซียน จัดฝึกอบรมเข้าระบบประกันคุณภาพ และทดสอบฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรม และทดสอบฝีมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับประชาคมอาเซียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นรูปธรรม

 

ค่านิยมร่วม

1. มั่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตบริการ
4. สานสร้างเครือข่าย

5. เพิ่มพูนซึ่งคุณภาพ

 

เป้าประสงค์

1. พัฒนาฝีมือและศักยภาพเพิ่มเพิ่มผลิตภาพแรงงานรองรับการแข่งขันประเทศ
2. พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มส่งเสริมอัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับระดับฝีมือ และความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ประสานเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

 

นโยบายระบบประกันคุณภาพ

พัฒนาฝีมือแแรงงาน สร้างศักยภาพแก่ผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

ภารกิจ

          ภารกิจที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ได้แก่

 

         1)  การฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน หมายถึงการฝึกอาชีพที่จัดขึ้นให้แก่แรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ และนิสัยอุตสาหกรรม ซึ่งตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการฝึกเตรียมเข้าทำงาน พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดให้ผู้สมัครเป็นแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป โดยกำหนดให้มีการฝึก ๒ ส่วนคือ 

 

          ส่วนแรก เป็นการฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี มีระยะเวลาการฝึก ๒ - ๑๒ เดือน ในสัดส่วนภาคทฤษฎีร้อยละ ๒๐ และภาคปฏิบัติร้อยละ ๘๐ 


          ส่วนที่สอง คือการฝึก ในกิจการหรือในสถานประกอบการ ใช้เวลาการฝึก ๑ - ๔ เดือน เพื่อให้ผู้รับการฝึกได้ปฏิบัติงานจริง และเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

เมื่อผ่านการฝึกอบรมทั้ง ๒ ส่วนผู้จบฝึกจะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

         2)  การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับ การฝึกอบรมให้กับแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานอยู่แล้ว เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานที่ทำ ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑๒ – ๘๐ ชั่วโมง เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้จบฝึกจะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

          3)  การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม การฝึกอบรมให้กับแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานอยู่แล้ว เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานที่ทำ ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม ๖ – ๘๐ ชั่วโมง เมื่อผ่านการฝึกอบรม ผู้จบฝึกจะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

          4)  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หมายถึงการทดสอบความสามารถของช่างฝีมือตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานที่กำหนด แต่ละประเภท โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

            1. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น ๑ ( ชั้นต้น )

            2. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น ๒ ( ชั้นกลาง ) 

            3. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น ๓ ( ชั้นสูง )