การแสดงผล

+
-

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจกองประชาสัมพันธ์
 
1. วางแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ การผลิตเอกสารข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์
 
2. เผยแพร่สื่อมวลชนทุกประเภท  การรวบรวมวิเคราะห์และชี้แจงข่าวเกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
3. การจัดสื่อมวลชนสัมพันธ์ การบริการข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
 
4. การจัดทำสื่อสารสนเทศ การให้คำปรึกษาทางวิชาการประชาสัมพันธ์แกู่ผู้บริหารและหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
5. การเผยแพร่ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พัฒนาส่้งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย