การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

ตามคำสั่งของกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ที่ 134/2559 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 เรื่องการจัดตั้งกองประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานภายในขึ้นตรงต่ออธิบดี
เนื่องจากกฎกระทรวงเเบ่งส่วนราชการเเละอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือเเรงงานเพื่อให่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้งานประชาสัมพันธ์มีความคล่องตัวสามารถประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของกรมให้สาธารณชนรับรู้ได้อย่างรวดเร็วเเละมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 เเห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งเเก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน จึงมีคำสั่ง ตั้งกองสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. วางเเผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ การผลิตเอกสารข่าวเเละสื่อประชาสัมพันธ์
2. เผยเเพร่สื่อมวลชนทุกประเภท การรวบรวมวิเคราะห์เเละชี้เเจงข่าวเกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน
3. การจัดสื่อมวลชนสัมพันธ์ การบริการข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เเก่ประชาชน
4. การจัดทำสื่อสารสนเทศ การให้คำปรึกษาทางวิชาการประชาสัมพันธ์เเก่ผู้บริหารเเละหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน พัฒนาส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย