ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
89 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 12,751
90 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 3,730
91 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 12,126
92 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 7,303
93 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 7,588
94 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 3,864
95 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 19,890
96 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 3,454
97 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,875
98 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 7,340
99 คู่มือ แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3,734