การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 520
2 บค 02.pdf 431
3 เอกสารดาวน์โหลด - คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf 811
4 แจ้งเวียนคู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.pdf 330
5 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 629
6 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 563
7 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน.pdf 5333
8 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์.PDF 748
9 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.pdf 622
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ การสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 847
11 พรบ ข้าราชการ.pdf 658