การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 475
2 บค 02.pdf 401
3 เอกสารดาวน์โหลด - คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf 771
4 แจ้งเวียนคู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.pdf 299
5 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 594
6 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 532
7 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน.pdf 5289
8 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์.PDF 716
9 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.pdf 593
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ การสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 818
11 พรบ ข้าราชการ.pdf 626