การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 564
2 บค 02.pdf 441
3 เอกสารดาวน์โหลด - คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf 821
4 แจ้งเวียนคู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.pdf 339
5 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 639
6 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 568
7 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน.pdf 5346
8 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์.PDF 756
9 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.pdf 629
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ การสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 852
11 พรบ ข้าราชการ.pdf 664