การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 462
2 บค 02.pdf 381
3 เอกสารดาวน์โหลด - คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf 746
4 แจ้งเวียนคู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.pdf 285
5 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 574
6 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 517
7 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน.pdf 5257
8 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์.PDF 705
9 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.pdf 581
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ การสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 804
11 พรบ ข้าราชการ.pdf 614