การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 588
2 บค 02.pdf 481
3 เอกสารดาวน์โหลด - คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf 851
4 แจ้งเวียนคู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.pdf 365
5 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 665
6 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 597
7 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน.pdf 5387
8 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์.PDF 779
9 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.pdf 654
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ การสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 873
11 พรบ ข้าราชการ.pdf 683