การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf 389
2 บค 02.pdf 301
3 เอกสารดาวน์โหลด - คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf 651
4 แจ้งเวียนคู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.pdf 240
5 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 516
6 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๒๓ ปัตตานี (.pdf 460
7 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน.pdf 5136
8 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์.PDF 650
9 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน.pdf 536
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ การสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 730
11 พรบ ข้าราชการ.pdf 543