การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 7
2 ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 45
3 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 94
4 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 75
5 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 119
6 รายละเอียดข้อมูลเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
7 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 99
8 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 280
9 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 260
10 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 241
11 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 159
12 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 200