การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 14
2 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 50
3 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 47
4 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 66
5 รายละเอียดข้อมูลเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
6 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 70
7 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 176
8 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 212
9 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 165
10 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 133
11 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 174
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 252