การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม


ความเป็นมา
               ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนครพนมจัดหาที่ดินราชพัสดุให้ ณ ที่ตั้งเลขที่ ๑๙/๔ ซอยสามัคคีสุขสันต์ ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม บนพื้นที่ ๒๕ ไร่ เริ่มดำเนินการการสร้างเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๘ แล้วเสร็จเมื่อวันที่๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ ใช้งบประมาณการก่อสร้าง ๒๔ ล้านบาท
               ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนมได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๑

สิ่งก่อสร้างปัจจุบัน

      -    อาคารอำนวยการ      ๑      หลัง  
- อาคารฝึกงานช่าง หลัง  
- อาคารพัสดุกลาง หลัง     (ปัจจุบันเป็นอาคารฝึกช่างอุตสาหกรรม)
- อาคารโรงอาหาร หลัง  
- อาคารฝึกอบรม หลัง  
- หอพักผู้รับการฝึก หลัง  
- โรงจอดรถ หลัง  
- รถยนต์ราชการ คัน  
- บ้านพักเจ้าหน้าที่ ๑๖ หลัง  
- ห้องน้ำคนพิการ หลัง  
         
         

ข้อมูล ณ         มีนาคม ๒๕๕๙

โดยนายศรชัย ลุนศรีเทียน