การแสดงผล

+
-

ภารกิจ


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม


ภารกิจ
                ชื่อเดิม "ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม" ดำเนินการให้บริการประชาชนในการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และฝึกอบรมอาชีพตามความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดนครพนม โดยดำเนินการดังนี้

                         ๑) ให้บริการการฝึกอาชีพ
                         ๒) ให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                         ๓) ส่งเสริมสถานประกอบกิจการ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

วิสัยทัศน์
               มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพแรงงาน  ให้ได้มาตรฐาน  เป็นที่รองรับความต้องการของภูมิภาค

พันธกิจ
               ๑) พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานและส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
               ๒) พัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กำลังแรงงาน
               ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ