ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
56 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 7,599
57 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 3,719
58 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 11,172
59 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 8,089
60 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (2) 30,881
61 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (1) 15,593
62 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 7,376
63 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก 73,740
64 คู่มือการปฏิบัติงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 - 3 11,875
65 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 รอบ 6 เดือน 3,703
66 คู่มือ แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26,718