ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
97 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์(-) 30 ปกติ 20 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
98 การทำศิลปะประดิษฐ์ เพื่อการค้าตลาดออนไลน์ 18 ปกติ 20 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
99 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
100 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
101 ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก(เฉพาะนักเรียนที่จบ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่ออายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 560 ปกติ 22 เมษายน 2567 22 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
102 การแปรรูปและการถนอมอาหาร(-) 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
103 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (แรงงานใหม่ นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
104 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
105 ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก(นักเรียนยากจนที่จบการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
106 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
107 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
108 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
109 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เต็ม
110 ช่างสีรถยนต์(เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่ออายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 560 ปกติ 22 เมษายน 2567 22 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
111 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(นักเรียนหรือเยาวชนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และอายุไม่เกิน 25 ปีนับถึงวันที่สมัคร) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
112 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (แรงงานในระบบ) 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
113 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
114 ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
115 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(แรงงานใหม่ นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ ) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
116 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์(อายุไม่เกิน25ปี) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
117 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
118 การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
119 PLC ระดับ 2 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เต็ม
120 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(แรงงานใหม่ นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร