การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คู่มือการรับรองหลักสูตรสำหรับสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 3,315
2 วืนัยข้าราชการและคุณธรรมจริยธรรม 458
3 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) 2,854
4 ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2548 วันที่ 21 ตุลาคม 2548 764
5 คู่มือการติดต่อราชการ สำหรับประชาชน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
6 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 667
7 การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก 425
8 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง 424
9 การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง 564
10 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 349
11 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 380
12 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 305