การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ช่างสีรถยนต์ 280 ปกติ 1 มิถุนายน 2565 31 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร