การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565

17 พ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตรวจติดตามและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

9 พ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

9 พ.ค. 2565

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ) เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3 พ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ผู้รับเหมาอิสระ

22 เม.ย. 2565

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน

21 เม.ย. 2565

นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (Progress Review) เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดลำพูน

29 มี.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

17 มี.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินหน้าเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เรียนจบชั้น ม.3 แล้วต้องได้ทำงานทันที

17 มี.ค. 2565