การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.ลำพูนเปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ตามโครงการฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ 2

27 ก.พ. 2566

ฝึกโครงการพัฒนาทักษะของแรงงานอิสระยุด 4.0 (GIG Worker) หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า (30 ชั่วโมง)

27 ก.พ. 2566

ฝึกอบรม โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

27 ก.พ. 2566

การประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

27 ก.พ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ

3 ก.พ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เสริมความรู้ด้านกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

3 ก.พ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

16 ม.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

9 ม.ค. 2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 คณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เข้าตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ ความปลอดภัย และคุณสมบัติผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน กลุ่มสาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1

6 ม.ค. 2566