การแสดงผล

+
-

พิมพ์วุฒิบัตร

ระบบสามารถค้นหาและดาวน์โหลดโดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.วุฒิบัตรฯเฉพาะผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
2.หนังสือรับรองความรู้ความสามารถเฉพาะผู้ผ่านการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
3.ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะผู้ชำระเงินค่าทดสอบมาตรฐาน/รับรองความรู้ความสามารถ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

คลิก http://e-report.dsd.go.th/certificateservice