การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

วิสัยทัศน์___________________________________________________

กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล
Workforce with World Class Competency
 

พันธกิจ____________________________________________________

1.ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
   ประกอบด้วย ฝึกอบรมให้แก่แรงงานใหม่ ฝึกอบรมให้แก่แรงงานที่มีงานทำอยู่แล้ว ฝึกอบรมให้กับผู้ว่างงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ

2.ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน
   ประกอบด้วย การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศและการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

3.ด้านการส่งเสริม การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
   ประกอบด้วย ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการมีส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานรชการและเอกชน และการประสานและส่งเสริมความร่วมมือ

 

ภารกิจ_____________________________________________________

          กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือได้มาตรฐานสากลและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถได้ในตลาดโลก มีการบริการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ
1.การพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.มาตรฐานฝีมือแรงงาน
3.ส่งเสริมและประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน

****************************