การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
       ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
       การขับเคลิ่อนจริยธรรม
              แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา
             คณะกรรมการและคณะทำงานซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม
                     คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
                     คณะทำงานขับเคลื่อน ให้คำปรึกษา และตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม
              การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                     การฝึกอบรมผู้ประเมิน
                     การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
                     การอบรมข้าราชการใหม่
       การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
             รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล