การแสดงผล

+
-

WellnessComplaint

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือคำติชมเพื่อช่วยในการปรับปรุงการทำงานและการบริการให้ดียิ่งขึ้น

โปรดแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะได้ที่

https://forms.gle/DjsyQwZ8qcqtiRsQ8