การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์
" พัฒนาบุคลากรด้านบริการสุขภาพและหัตถภูมิปัญญาไทยไปสู่มาตรฐานสากล"
 

พันธกิจ
๑. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย
๒. พัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพแบบครบวงจรในรูปแบบ Work - Integrated Training
๓. ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนากำลังแรงงานแและผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล และจัดทำข้อมูลทางวิชาการ ข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสากรรมบริการสุขภาพ และหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบระบบบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่กี่ยวข้อง
๒. กำหนดกรอบดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรด้านบริการสุขภาพ (wellness Academy) และการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพ (Wellness Center) ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และต่อเนื่อง
๓. ผลิตและพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ โดยการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก ไทยสัปปายะ ไทยสปา (หัตถบำบัด. โภชนบำบัด, สุคนธบำบัด และวารีบำบัด) และสาขาอาชีพพนักงานนวดไทย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย
๔. พัฒนาหลักสูตรการฝึกในสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก ไทยสัปปายะ ไทยสปาและสาขาหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพแบบครบวงจรในรูปแบบ Work -Inergrated Training ตลอดจนสร้างต้นแบบการบริหารจัดการธูรกิจบริการแบบองค์รวม
๕. พัฒนาบุคลากรฝึก และพัฒนาผู้ทดสอบและพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก ไทยสัปปายะ และไทยสปา และสาขาอาชีพพนักงานนวดไทย
๖. ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ และจัดทำหลักสูตรการฝึกและการพัฒนาองค์ความรู้แบบไทยร่วมกับผู้ประกอบกิจการและสถาบันฝึกอบรมอื่น รวมทั้งให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพ
๗. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและด้านหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย
๘. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรมบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑. พัฒนาบุคลากรคุณภาพสูงด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
๒. เป็นศูนย์ต้นแบบด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ