การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายละเอียดหลักสูตรนวดหม้อเกลือ 884
2 เนื้อหาหลักสูตร 6 หลักสูตร (ส.ค.-ก.ย.64) 4,223
3 ผลการดำเนินงานระหว่าง ต.ค.63 ถึง มี.ค.64 340
4 การดูแลสตรีหลังคลอด 60 ชั่วโมง 402
5 สาขาหัตถการในการแพทย์แผนไทย 421
6 การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง 434
7 ประกาศ ยก-ทด นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 2 383
8 ประกาศ ยก-ทด นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 214
9 ประกาศยก-ทด สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 1 172
10 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานด้านการนวดไทย ระดับ 1 256
11 เผยแพร่ประกาศ เรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 805
12 หนังสือมอบอำนาจ 576